1-5-meter-afstand
(0592) 867 972

Regelgeving

Brandweerliften nader toegelicht

Sinds het invoeren van brandweerliften in de zeventiger jaren zijn de normen voor brandweerliften doorontwikkeld. Ook de eisen aan de bouwkundige omgeving zijn behoorlijk uitgebreid. Verder kan nu in een aantal gevallen het certificaat ingehouden worden als deze lift niet aan de eisen voldoet. Voor alle duidelijkheid hebben we nog even alles op een rijtje gezet.

Een brandweerlift is een lift die een speciale besturingsmogelijkheid heeft die een prioritaire bedieningsoptie biedt voor gebruik door de brandweer. Het idee is dat de brandweer tijdens brand snel en ongestoord de beschikking heeft over de lift. De brandweerlieden kunnen de lift dan gebruiken om snel de etage onder de brand te bereiken, zo nodig met het blusmaterieel. De brandweer kan de lift met de brandweerschakelaar op het toegangsniveau voor de brandweer onder controle krijgen als de brandweerschakelaar, die zich nabij de lifttoegang bevindt, wordt ingeschakeld. De brandweer heeft de beschikking over de daarvoor benodigde sleutel.

Werking lift bij ingeschakelde brandweerschakeling

In hoofdzaak zijn de kenmerken van een brandweerlift bij ingeschakeld brandweerbedrijf als volgt:

 • De lift krijgt bij inschakeling van de brandweerstand een oproep naar de etage met de brandweerschakelaar;
 • De lift parkeert daar met de deuren open;
 • De lift kan niet meer opgeroepen worden met behulp van de bediening op de verdiepingen;
 • De brandweer kan de lift bedienen, met behulp van de bediening in de kooi;
 • De fotocellen, die het sluiten van de deuren zouden kunnen verhinderen door rook, mogen niet functioneel zijn in brandweerbedrijf.

Afhankelijk van het voorschrift waaronder de brandweerlift is gebouwd, zijn er in detail variaties in het gedrag van de brandweerlift op de brandweerstand. Zo mogen bij de nieuwe brandweerliften (volgens de norm EN 81-72) de deuren op de verdiepingen alleen openen onder een blijvende bediening van de ‘deur-open’-knop in de kooi. Als deze knop wordt losgelaten, bijvoorbeeld als de brandweerman ziet dat de brand zich al vlak vóór de lift heeft uitgebreid, zullen de deuren direct weer sluiten. Pas als de deuren geheel open zijn, blijven ze geopend als de ‘deur-open’-knop wordt losgelaten.

Bouwkundige brandveiligheid

Ook zijn er fundamentele verschillen tussen de bouwkundige brandveiligheid van het gebouw. Een oude brandweerlift heeft geen bijzondere bouwkundige brandveiligheidseigenschappen. Een nieuwe brandweerlift voldoet echter wél aan een aantal bouwkundige brandveiligheidseisen, die erop zijn gericht om de brandweerlift storingsvrij in bedrijf te houden gedurende de tijd dat de bouwkundige structuur beschermd is tegen brand en rook. Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door een voldoende bouwkundige brand- en rookscheiding rondom de lift en door bescherming tegen bluswater, ook in de liftschacht en de schachtput.

Vluchtweg voor brandweerman waarborgen
Een belangrijk verschil tussen oude en nieuwe brandweerliften bestaat uit de voorzieningen om de vluchtweg voor de brandweer te waarborgen, als de brandweerlift er, ondanks alle beschermingsmaatregelen onverhoopt toch mee mocht stoppen. Zo moeten nieuwe brandweerliften onder meer zijn voorzien van een dakluik in de kooi en een ladder op de kooi, waarmee de brandweerman zich via het liftkooidak en de liftschacht in veiligheid kan stellen.

Keuringsmaatstaven verschillen
Wat keuring betreft zijn er ook behoorlijk wat verschillen, die bepaald worden door het jaar van ingebruikname van de lift. Zo was het tot 2013 bij alle keuringsinstellingen gebruikelijk dat de brandweerschakeling werd meegenomen in de keuring. Gebreken aan deze brandweerschakeling konden echter nooit aanleiding zijn om de lift af te keuren. Met het wettelijk voorgeschreven schema WSCS kwam daar verandering in. Het WSCS schrijft namelijk voor dat tekortkomingen aan de brandweerfunctie wel degelijk moeten meewegen in de criteria voor goed- of afkeuring van de lift. De verplichting om de brandweerfunctie te moeten meewegen in de criteria voor goed- of afkeuring van de lift geldt overigens alleen voor díe brandweerliften waarvan de brandweerfunctie onderdeel uitmaakt van de vervaardigingsvoorschriften.

Norm- en regelgeving

Als we daar het Warenwetbesluit liften op naslaan, vinden we in artikel 24 dat het, samengevat, als volgt zit met die vervaardigingsvoorschriften:

 • Nieuwe liften moeten voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften volgens art. 5 van het Warenwetbesluit liften. Dit houdt in dat de brandweerlift moet voldoen aan de Richtlijn liften 95/16/EG. Onder de Richtlijn liften is de geharmoniseerde norm NEN-EN 81-72 voor brandweerliften beschikbaar;
 • Liften die tussen 16 augustus 1991 en 1 juli 1999 in bedrijf zijn gesteld, moeten voldoen aan hoofdstukken 0 tot en met 16 en bijlage Z van de norm NEN-EN 81-1 (tractieliften), tweede druk, uitgegeven in september 1986, zoals gewijzigd in december 1989, respectievelijk aan de norm NEN-EN 81-2 (hydraulische liften), eerste druk, uitgegeven in mei 1989. In bijlage Z.4 zijn de specifieke voorschriften voor de brandweerliften opgenomen;
 • Liften die vóór 16 augustus 1991 in bedrijf zijn gesteld, moeten voldoen aan
  de hoofdstukken II tot en met X en XII van de norm N 1081, uitgegeven in december 1950, of
  de hoofdstukken II tot en met X en XII van de norm NEN 1081, uitgegeven in december 1971, zoals gewijzigd in februari 1989, of
  de hoofdstukken 0 tot en met 16 van de norm NEN-EN 81-1, eerste druk, uitgegeven in juni 1979.

Wat opvalt, is dat voor de liften die vóór 16 augustus 1991 in bedrijf zijn gesteld dus geen specifieke bepalingen voor brandweerliften waren opgenomen. Hoewel er toen al lang brandweerliften waren, bestonden wettelijke vervaardigingsvoorschriften daarvoor dus niet. Daarom kunnen brandweerliften die vóór 16 augustus 1991 in bedrijf zijn gesteld nooit afgekeurd worden op enkel gebreken aan de brandweerschakeling.

Bron: www.liftinstituut.nl

Lift Management Beheer

Complete controle over uw liftinstallatie(s) tegen de scherpste prijs.

Total Lift Scan

Volledig inzicht in de huidige staat, de veiligheid en de toekomst van uw liftinstallatie(s).

Gsm-lifttelefoon

Merkonafhankelijke spreekluisterverbinding conform NEN-EN 81-28, zonder vaste aansluiting.

Offerte Scan

Binnen een dag duidelijkheid over uitgebrachte offertes. 

 • VvE's
 • Beheerders
 • Vastgoedeigenaren
 • Zorginstellingen

VvE Beheerpakket

Voor VvE’s heeft Lift Management Nederland speciaal het VvE Beheerpakket. Binnen dit pakket [..]

Liftlease

De complete oplossing voor VvE's met onvoloende reservering.

Hoe werkt Lift [..]

Inspectie en Advies

Lift Management Nederland kan op diverse vlakken uw vereniging adviseren. De Total Lift Scan [..]

Keuringen

Lift Management Nederland zorgt ervoor dat uw liftinstallatie(s) altijd op tijd gekeurd is [..]